งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

 

ถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี

เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์              วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรับรองการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้าหน่วยพัสดุ นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชา  ประมาณ
กว่า 40 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06

 

   
   

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมานาระดับความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลาง คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 เพื่อระดมความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 และเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 8103 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) รวมกว่า 113 คน โดยมี ผศ.ดร..สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนำเสนอ “ขีดความสามารถการแข่งขันของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก 8 ปีข้างหน้า” และคณะฯ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน คือ

            ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

                              บรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแลประเทศไทย”

            คุณวิฑูรย์   กมลนฤเมธ อดีตประธานสภา       อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

                              บรรยาย หัวข้อ “มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อบทบาทการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัย”

          ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมกลุ่มย่อยและนำเสนอผลประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุน (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

                           กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้        

                           กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม / ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น         

                               กลุ่ม 3 ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

กิจกรรมการจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567

กิจกรรม

วัน เวลา สถานที่

เวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2559

ณ ห้องพิมลกลกิจ

เวทีรับฟังความคิดเห็นคณะบริการ

วันที่ 31 มีนาคม 2559

ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08

เวทีรับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า

วันที่ 7 เมษายน 2559

ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08

ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างกรอบแผนระยะกลางฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ณ ห้อง 8103อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08

 

Road Map การจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 (คลิ๊ก เพื่อดู)

 

 รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ(คลิ๊ก เพื่อดูข่าว)

 

 
รับฟังความคิดเห็นนักศึกษาทุกระดับ  วันที่ 25 มีนาคม 2559
  รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ  วันที่ 31 มีนาคม 2559   บฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า  วันที่ 7 เมษายน 2559

                 

เอกสารสำหรับบุคลากรโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2559

รายการ

โครงการ

กำหนดการ

คำสั่งเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 สัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

         

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี 

        คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าหน่วย-งาน

        โดยมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ถ่ายทอดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สู่หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ 2558