งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ มข.

แผนยุทธศาสตร์ มข.

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566   

           ⇒ ฉบับไฟล์ PDF หรือ ฉบับ e-book 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562

          ⇒ ฉบับไฟล์ PDF  หรือ ฉบับ e-book 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558

         ⇒ ฉบับไฟล์ PDF  หรือ  ฉบับ e-book 

 

กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2552-2567

 

  

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)