งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ มข.

แผนยุทธศาสตร์ มข.

 แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2565-2569)

          ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF  หรือ เอกสารรูปแบบ e-book

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566   

          ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF หรือ เอกสารรูปแบบ e-book 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562

          ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF  หรือ เอกสารรูปแบบ e-book 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558

         ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF  หรือ  เอกสารรูปแบบ e-book 

 

กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2552-2567

 

  

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)