งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แผนอัตรากำลัง

คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง 4 ปี มข.

    การวางแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566  

         ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

         ⇒ เอกสารรูปแบบ e-book

    การวางแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562

         ⇒ เอกสารรูปแบบไฟล์ PDF

         ⇒ เอกสารรูปแบบ e-book

เอกสารโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 

      ⇒ สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566

           สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างบุคคล

     >> หลักเกณฑ์การพิจารณาจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอนในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 2/2557

   >>ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 2/2557) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เรื่อง จ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

 

เกณฑ์อัตราเงินเดือนบุคลากร

    >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558

เกณฑ์การจ่ายวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

    >> การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 3/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

    >> หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

 แบบเสนอขอกำหนดอัตรากำลัง (รายปี)

       ⇒   แบบฟอร์ม จัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           แบบเสนอขออัตราใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2563   

       ⇒   แบบเสนอขออัตราใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

 

 

ดาว์โหลดไฟล์