ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

              ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.

ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

1.   นำแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรขึ้นเว็บไซต์ประกันคุณภาพระดับคณะ และส่งไฟล์เข้า E-mail หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

2.   ส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ CD ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

1. ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) พร้อมหลักฐานข้อมูล

2. ไฟล์แบบฟอร์มกรอกคะแนนประเมินตนเอง

3. ไฟล์ SAR เดิม

4. ไฟล์ผลประเมินในปีที่ผ่านมา

2.

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 (รุ่นที่ 1)

อบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

แจ้งทุกหลักสูตรแล้ว

 

วันที่  12-13 มิถุนายน 2560 (รุ่นที่ 2)

 

 

3.

วันที่  29-30 มิถุนายน 2560 (รุ่นที่ 1)

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(เฉพาะคณะกรรมการกลาง)

ยังไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบกำหนดการอย่างเป็นทางการ

 

วันที่  6-7 กรกฎาคม 2560 (รุ่นที่ 2)

 

 

4.

ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2560

 

 

หลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

 

***หากท่านจัดทำ SAR เสร็จก่อนกำหนดก็ให้ส่งก่อน เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ONLINE

1. ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) พร้อมหลักฐานข้อมูล

2. ไฟล์แบบฟอร์มกรอกคะแนนประเมินตนเอง

โดยส่งไฟล์ผ่าน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

ระหว่างวันที่ 1 -11 กันยายน 2560

กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA ON LINE โดยงานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี (นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์)

1. ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) พร้อมหลักฐานข้อมูล

2. ไฟล์แบบฟอร์มกรอกคะแนนประเมินตนเอง

6.

เดือนกันยายน 2560

จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับติดตามหลักสูตรของคณะ เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  และตรวจเช็คหลักฐาน

1. (ตัวอย่าง)รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR)

2. แบบฟอร์มกรอกคะแนนประเมินตนเอง