งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารงบประมาณภายในคณะฯ

การบริหารงบประมาณภายในคณะ

  การจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน 

  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

    

การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   ขออนุมัติโอนเงิน

   ใบโอนเงินงบประมาณ

 คำขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558