งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558                             รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 คำชี้แจง : 1. ท่านสามารถคลิกที่ชื่อตัวชี้วัดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2. ตารางที่ระบายสีเทาเป็นเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์ มข.  ซึ่งยังไม่ระบุชัดเจน  ผู้รับผิดชอบยังไม่ต้องเก็บข้อมูล        ลำดับ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2558 ผู้รับผิดชอบกำกับ เร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 1. SC-1-01 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล ดำเนินการ 6  ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  2. SC-1-02 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) ดำเนินการ 7-8 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  3. SC-1-03 กระบวนการพัฒนาแผน ดำเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน 4. SC-1-04 ภาวะผู้นำของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  5. SC-1-05 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  6. SC-1-06 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดำเนินการ 4 ข้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.สุมณฑา เกษมวิลาศ) กลุ่มภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. SC-1-07 ระบบบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ 5 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  8. SC-1-08 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หน่วยการเงินและบัญชี/งานนโยบายและแผน  9. SC-1-09 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและจัดทำ Website ภาษาอังกฤษ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.สุมณฑา เกษมวิลาศ) งานบริการวิชาการและวิจัย/กลุ่มภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. SC-1-10 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินผ่านระบบ KKU FMIS 95% รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยการเงินและและบัญชี 11. SC-1-11 ร้อยละของผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น (กำไร) 4% รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยการเงินและและบัญชี 12. SC-1-12 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของคณาจารย์ 80% รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 13. SC-1-13 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน 80% รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 14. SC-1-14 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ 80% รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 15. SC-1-15 ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 16. SC-1-16 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ PART ระดับ 4 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานนโยบายและแผน  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 17. SC-2-01 ระดับความสำเร็จคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หน่วยทะเบียนฯ/หน่วยกิจการนักศึกษา 18. SC-2-02 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดำเนินการ 4 ข้อ หรือ 5  ตามเกณฑ์ทั่วไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 19. SC-2-03 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หน่วยการเจ้าหน้าที่      แนวทางที่  1 56%     แนวทางที่  2 12%     ข้อตกลง 65%     20. SC-2-04 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หน่วยการเจ้าหน้าที่      แนวทางที่  1 28%         แนวทางที่  2 8%         ข้อตกลง 30%     21. SC-2-05 ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  หน่วยการเจ้าหน้าที่/งานนโยบายและแผน  22. SC-2-06 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 23. SC-2-07 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 24. SC-2-08 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ดำเนินการ 4 ข้อ หรือ 5  ตามเกณฑ์ทั่วไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 25. SC-2-09 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 26. SC-2-10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ 4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 27. SC-2-11 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ IQA = 40% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ ข้อตกลง =45% 28. SC-2-12 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ IQA = 80% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ ข้อตกลง =90% 29. SC-2-13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด WUR = 4% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ ข้อตกลง =0.40% 30. SC-2-14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด WUR = 4% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ ข้อตกลง =0.75% 31. SC-2-18 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 4% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 32. SC-2-19 ร้อยละของจำนวนผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากต่างประเทศ (Inbound visiting) ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 4% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 33. SC-2-20 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 4% รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 34. SC-2-21 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 35. SC-2-22 สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1:15 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ 36. SC-2-23 สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1:7.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยทะเบียนฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 37. SC-3-01 ระดับความสำเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา 38. SC-3-02 ระบบความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา 39. SC-3-03 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา 40. SC-3-04 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ดำเนินการ 5 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย 41. SC-4-01 ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University) ดำเนินการ 7-8 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 42. SC-4-02 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดำเนินการ 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 43. SC-4-03 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดำเนินการ 4 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 44.   SC-4-04   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ   IQA=144,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ข้อตกลง =200,000 45. SC-4-05 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 35% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 46. SC-4-06 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 18% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 47. SC-4-07 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (หนังสือ/ตำรา) IQA=8% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ข้อตกลง=8% 48. SC-4-08 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์ IQA=2.40% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ข้อตกลง=8% 49. SC-4-09 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ 140% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 50. SC-4-10 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 40% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 51. SC-4-11 การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก 1 เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 52. SC-4-12 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ 25% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ 53. SC-5-01 ระดับความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 54. SC-5-02 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 55. SC-5-03 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 56. SC-5-04 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย 24% รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย 57. SC-5-05 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 58. SC-6-01 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา  59. SC-6-02 ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา  60. SC-6-03 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา  61. SC-6-04 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 62. SC-7-01 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำเนินการ 7-8 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 63. SC-7-02 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการ    7 หรือ 8 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 64. SC-7-03 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 65. SC-7-04 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 66. SC-7-05 ระดับความสำเร็จของการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัย 1 ใน 200 ของ QS ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 67. SC-7-06 ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาขา (5 กลุ่มสาขาตาม QS) ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน 68. SC-7-07 ผลการจัดอันดับกลุ่มสาขา 2) Natural sciences   73 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 69. SC-8-01 ระดับความสำเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา  70. SC-8-02 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 400 บาทต่อคน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หน่วยกิจการนักศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ 71. SC-9-01 ระดับความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเอง 72. SC-10-01 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดำเนินการ 4 ข้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  งานนโยบายและแผน                              ติดตามผลการดำเนินงาน 2554 (แบบฟอร์ม แผน 54-003) แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาคณิตศาสตร์ แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาเคมี แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาจุลชีววิทยา แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาชีวเคมี แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาชีววิทยา แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาฟิสิกส์ แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาสถิติ แบบฟอร์ม แผน 54-003 สำนักงานคณบดิ