งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

 

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณเงินรายได้ (งบรายจ่ายประจำปี) ปีงบประมาณ พ.ศ 2564   

             ⇒ ฉบับ PDF  หรือ  ฉบับ e-book

งบประมาณเงินรายได้ (งบรายจ่ายประจำปี) ปีงบประมาณ พ.ศ 2563   

            ⇒ ฉบับ PDF  หรือ  ฉบับ e-book

 

คู่มือการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

         =>ฉบับ PDF   =>ฉบับ e-book