งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ

  แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

        แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2548

        แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 - 2549