งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

         คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 708/2563) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

 

แผนบริหารความเสี่ยง

 

รายงานผลบริหารความเสี่ยง