งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารงบประมาณครุภัณท์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ  

      https://drive.google.com/file/d/1yF8i9FHDAEZvDsT4ICD9PIxk-33IKLok/view?usp=sharing   

         -  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 รอบ (รายละเอียดหน้าที่ 3 วาระ 1.4)

         -  แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

         -  ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

         -  แบบรายละเอียดครุภัณฑ์

         -  แบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง

 

 

 ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ (ราคากลาง)

      ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562

   เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

         เกณฑ์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ พฤษภาคม 2563