งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มต่างๆ

บบฟอร์มแผนและงบประมาณ (ระบบ Science Plan)

1. แผน-101-1/5 : แบบขออนุมัติจัดโครงการ

2. แผน-102-1/3 : แบบขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่

3. แผน-105-2/5 : ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)

  1. แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดค่าครุภัณฑ์ (BG 1-1)
  2. แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 1 ปี (BG 2-1)
  3. แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้างใหม่ (BG 2-2)
  4. แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินก่อสร้าง 100 ล้านบาทขึ้นไป (BG 2-3)

แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        1. แบบพิมพ์-5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

        2. แบบพิมพ์-6 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน

        3. แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

        4. แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)

  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     1. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (แผน-106-1/2)

     2. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการการศึกษา

     3. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการวิชาการและวิจัย

     4. ตัวชี้วัดในส่วนของงานคลังและพัสดุ

     5. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริหารและธุรการ

     6. ตัวชี้วัดในส่วนของงานนโยบายและแผน

 

 แบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ    

 

 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

     1. แบบพิมพ์_แผน-001-บรรจุโครงการย่อย_แผน-2561

     2. แบบพิมพ์_แผน-002_ความเชื่อมโยงแผนปฎิบัติการ-2561

     3. แบบพิมพ์-4.2_ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

     4. แบบพิมพ์-4.3_ค่าใช้จ่ายงบลงทุน_สรุป

     5. แบบพิมพ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง BG

     6. แบบพิมพ์-4.4_งบอุดหนุน

 

แบบฟอร์มการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี 

      1. แบบพิมพ์งบกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

หลักธรรมาภิบาล    

      หลักเกณฑ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 

 

    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ  

         -  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 รอบ (รายละเอียดหน้าที่ 3 วาระ 1.4)

         -  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

         -  ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

         -  แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

         -  แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)

แบบฟอร์มการขอบรรจุหลักสูตรใหม่

     แบบฟอร์ม การขอบรรจุหลักสูตรใหม่

 

 แบบฟอร์มอื่นๆ

      แบบฟอร์ม คำขอบัตรเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์  กรณีเปลี่ยนจากบัตร RFID (บัตรระบบเดิม) เป็นบัตร Card Bluetooth

 

      แนวปฏิบัติการใช้บัตรระบบใหม่ Card Bluetooth