งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี

         แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         + เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         + แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

           แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  1.  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  2.  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  3.  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

        

 

 

   กรอบแผนปฏิบัติการประจำปี

       

        กรอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561)

 

        กรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับผ่านที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 5/2558)