งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี          แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          + เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          + แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                   กรอบแผนปฏิบัติการประจำปี                 กรอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561)           กรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับผ่านที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 5/2558)