งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคากลาง)

     ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563

 

เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

       เกณฑ์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ พฤษภาคม 2563