งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร


นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 44524 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ควบคุม กำกับ ติดตามภาระงานของงานโยบายและแผน
2. กรอบแผนระยะกลาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
3. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
4. จัดทำงบประมาณประจำปี
5. โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
6. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. แผนปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ

นางสุคนธ์ บุญจันทร์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 44525
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
4. จัดทำงบประมาณแผ่นดิน (ในส่วนของงบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)
5. ต้นทุนต่อหน่วย

นางสาวอุไรรักษ์ หินทอง
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 44526
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. การจัดทำอัตรากำลัง
2. การวิเคราะห์ภาระงานสอน FTES
3. การจัดทำแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา
4. การจัดการความรู้
5. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 42954
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ข้อตกลงปฏิบัติราชการ