งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติประจำปี/สารสนเทศพื้นฐาน

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ซักซ้อมการปฏิบัติงาน

 >> ซักซ้อมการบริหารจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

 

แผนการเปิดหลักสูตร/การผลิตบัณฑิต/การพัฒนากำลังคน

 

>> แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570

          ⇒ เอกสารรูปแบบ PDF หรือ เอกสารรูปแบบ e-book

>> แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

          ⇒ เอกสารรูปแบบ PDF  หรือ เอกสารรูปแบบ e-book  (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

          ⇒ เอกสารรูปแบบ PDF หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ม.ค 2563)

 

>> แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ⇒ เอกสารรูปแบบ PDF   หรือ  เอกสารรูปแบบ e-book 

 

>> แนวทางการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่

         คู่มือการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         แบบฟอร์มเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่