งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุน

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับอาจารย์ มข.

ทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ฯ

ทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน