งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำกับดูแลองค์การที่ดี

คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี 

 คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาศาสตร์

 

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี

 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คู่มือ

  คู่มือระดับมหาวิทยาลัย

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

  คู่มือระดับคณะ

  เอกสารนำเสนอนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558