งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดตามผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
    รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

                            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2558

คำชี้แจง :

1. ท่านสามารถคลิกที่ชื่อตัวชี้วัดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. ตารางที่ระบายสีเทาเป็นเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์ มข.  ซึ่งยังไม่ระบุชัดเจน  ผู้รับผิดชอบยังไม่ต้องเก็บข้อมูล

  

 

 

ลำดับ

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 2558

ผู้รับผิดชอบกำกับ เร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

1.

SC-1-01

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ดำเนินการข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

2.

SC-1-02

ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

ดำเนินการ 7-8 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

3.

SC-1-03

กระบวนการพัฒนาแผน

ดำเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน

4.

SC-1-04

ภาวะผู้นำของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

5.

SC-1-05

การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

6.

SC-1-06

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.สุมณฑา เกษมวิลาศ)

กลุ่มภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.

SC-1-07

ระบบบริหารความเสี่ยง

ดำเนินการ 5 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

8.

SC-1-08

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หน่วยการเงินและบัญชี/งานนโยบายและแผน 

9.

SC-1-09

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและจัดทำ Website ภาษาอังกฤษ

4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.สุมณฑา เกษมวิลาศ)

งานบริการวิชาการและวิจัย/กลุ่มภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.

SC-1-10

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินผ่านระบบ KKU FMIS

95%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยการเงินและและบัญชี

11.

SC-1-11

ร้อยละของผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น (กำไร)

4%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยการเงินและและบัญชี

12.

SC-1-12

ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของคณาจารย์

80%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

13.

SC-1-13

ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน

80%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

14.

SC-1-14

ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ

80%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

15.

SC-1-15

ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับ 4

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

16.

SC-1-16

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ PART

ระดับ 4

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

17.

SC-2-01

ระดับความสำเร็จคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หน่วยทะเบียนฯ/หน่วยกิจการนักศึกษา

18.

SC-2-02

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ดำเนินการ 4 ข้อ หรือ ตามเกณฑ์ทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

19.

SC-2-03

อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 

 

แนวทางที่  1

56%

   

แนวทางที่  2

12%

   

ข้อตกลง

65%

   

20.

SC-2-04

อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 

 

แนวทางที่  1

28%

   

 

 

แนวทางที่  2

8%

   

 

 

ข้อตกลง

30%

   

21.

SC-2-05

ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

หน่วยการเจ้าหน้าที่/งานนโยบายและแผน 

22.

SC-2-06

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

23.

SC-2-07

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

24.

SC-2-08

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ดำเนินการ 4 ข้อ หรือ ตามเกณฑ์ทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

25.

SC-2-09

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

80%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

26.

SC-2-10

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับ 4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

27.

SC-2-11

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

IQA = 40%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

ข้อตกลง =45%

28.

SC-2-12

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

IQA = 80%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

ข้อตกลง =90%

29.

SC-2-13

ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

WUR = 4%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

ข้อตกลง =0.40%

30.

SC-2-14

ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

WUR = 4%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

ข้อตกลง =0.75%

31.

SC-2-18

ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

4%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

32.

SC-2-19

ร้อยละของจำนวนผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากต่างประเทศ (Inbound visiting) ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

4%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

33.

SC-2-20

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

4%

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

34.

SC-2-21

จำนวนหลักสูตรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

35.

SC-2-22

สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1:15

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

36.

SC-2-23

สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1:7.5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยทะเบียนฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา

37.

SC-3-01

ระดับความสำเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา

38.

SC-3-02

ระบบความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา

39.

SC-3-03

ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา

40.

SC-3-04

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ดำเนินการ 5 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย

41.

SC-4-01

ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)

ดำเนินการ 7-8 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

42.

SC-4-02

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ดำเนินการ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

43.

SC-4-03

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ดำเนินการ 4 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

44.

 

SC-4-04

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ

 

IQA=144,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ข้อตกลง
=200,000

45.

SC-4-05

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

35%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

46.

SC-4-06

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

18%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

47.

SC-4-07

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (หนังสือ/ตำรา)

IQA=8%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ข้อตกลง=8%

48.

SC-4-08

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์

IQA=2.40%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ข้อตกลง=8%

49.

SC-4-09

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ

140%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

50.

SC-4-10

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด

40%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

51.

SC-4-11

การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก

1 เรื่อง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

52.

SC-4-12

ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ

25%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ

53.

SC-5-01

ระดับความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

54.

SC-5-02

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

55.

SC-5-03

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

56.

SC-5-04

ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย

24%

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

57.

SC-5-05

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

58.

SC-6-01

ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

59.

SC-6-02

ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

60.

SC-6-03

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

61.

SC-6-04

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

62.

SC-7-01

ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ดำเนินการ 7-8 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

63.

SC-7-02

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดำเนินการ    7 หรือ 8 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

64.

SC-7-03

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

65.

SC-7-04

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

66.

SC-7-05

ระดับความสำเร็จของการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวิทยาลัย 1 ใน 200 ของ QS

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

67.

SC-7-06

ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาขา (5 กลุ่มสาขาตาม QS)

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

68.

SC-7-07

ผลการจัดอันดับกลุ่มสาขา

2) Natural sciences

 

73

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

69.

SC-8-01

ระดับความสำเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

70.

SC-8-02

เงินบริจาคจากศิษย์เก่า

400 บาทต่อคน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์

71.

SC-9-01

ระดับความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเอง

72.

SC-10-01

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ดำเนินการ 4 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 งานนโยบายและแผน

 

 


  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


  

ติดตามผลการดำเนินงาน 2554 (แบบฟอร์ม แผน 54-003)

แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาคณิตศาสตร์

แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาเคมี
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาจุลชีววิทยา
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาชีวเคมี
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาชีววิทยา
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาฟิสิกส์
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม แผน 54-003 ภาควิชาสถิติ
แบบฟอร์ม แผน 54-003 สำนักงานคณบดิ