งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กู้ยืมคอมฯ สำหรับบุคลากร

 

การกู้ยืมสำหรับบุคลากรเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งวดที่ 2/2554

 รายละเอียด :

รายละเอียดการขอกู้ยืมเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้บุคลากรกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ งวดที่ 2/2554
 
 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบ :

แบบคำขอกู้ยืมเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

 

กู้ยืมคอมพิวเตอร์ งวด 3-2556