งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การกู้ยืมสำหรับบุคลากรเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งวดที่ 2/2554  รายละเอียด : รายละเอียดการขอกู้ยืมเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้บุคลากรกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ งวดที่ 2/2554    แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบ : แบบคำขอกู้ยืมเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ   กู้ยืมคอมพิวเตอร์ งวด 3-2556

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ         https://drive.google.com/file/d/1yF8i9FHDAEZvDsT4ICD9PIxk-33IKLok/view?usp=sharing             -  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 รอบ (รายละเอียดหน้าที่ 3 วาระ 1.4)          -  แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  แบบรายละเอียดครุภัณฑ์          -  แบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง      ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ (ราคากลาง)       ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562    เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           เกณฑ์ราคากลาง และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ พฤษภาคม 2563

  แผนอัตรากำลัง คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง 4 ปี มข.     การวางแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566            ⇒ ฉบับไฟล์ PDF          ⇒ ฉบับ e-book     การวางแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562          ⇒ ฉบับไฟล์ PDF          ⇒ ฉบับ e-book เอกสารโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง        ⇒ สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566            สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างบุคคล      >> หลักเกณฑ์การพิจารณาจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอนในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 2/2557    >>ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 2/2557) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เรื่อง จ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ   เกณฑ์อัตราเงินเดือนบุคลากร     >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558 เกณฑ์การจ่ายวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ     >> การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 3/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)     >> หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560)  แบบเสนอขอกำหนดอัตรากำลัง (รายปี)        ⇒   แบบฟอร์ม จัดทำคำขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         ⇒    แบบเสนอขออัตราใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2563           ⇒   แบบเสนอขออัตราใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1     ดาว์โหลดไฟล์  

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี       แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 - 2551) ปรับปรุงครั้งที่ 1       แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 - 2551)