สหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.084-6001149,091-4210065

  1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา 2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 3. มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 4. พนักงานประจำมีเวลาที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญมากขึ้น 5. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน 6.   ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี