สหกิจศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษา

 

1.  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับพิจารณาตามความเหมาะสมจากสาขาวิชา 

2 .  ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง 

3 .   คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาระบุ เช่น ผลการเรียนวิชาเฉพาะ เป็นต้น 

4 .   ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมัครเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

5.    ต้องผ่านการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง)