สหกิจศึกษา

ใบสมัคร

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

แนวทางการดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ลำดับ

รายชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

แบบตอบรับนักศึกษาสำหรับหน่วยงานใหม่

 

2

ใบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

 

3

KKU SC-T000 ใบสมัคร

  

4

KKU SC-T001 ใบยินยอมจากผู้ปกครอง

  

5

KKU SC-T002 แบบแจ้งรายละเอียดงานและรายละเอียดที่พัก

  

6

KKU SC-T003 แบบแผนและโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Proposal)

  

7

KKU SC-T004 แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

  

8

KKU SC-T005 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  

9

KKU SC-T006 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา

  

10

KKU SC-T007 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

  


 เอกสารสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ลำดับ

ดาวน์โหลด

1

KKU_SC E00

(คำร้องขอให้ออกหนังสือติดต่อสถานประกอบการสหกิจศึกษานานาชาติ )

2

KKU_SC E01 : PARENT CONSENT FORM

(ใบยินยอมจากผู้ปกครอง )

3

KKU_SC E02 : STUDENT REPORT FORM

(แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา)

4

KKU_SC E03 : TEMPORARY ACCOMODATION INFORMATION FORM

(แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

5

KKU_SC E04 : JOB POSITION AND JOB DESCRIPTION FORM

(แบบแจ้งรายละเอียดงานและตำแหน่งงาน)

6

KKU_SC E05 : DETAILED OPERATIONAL PLAN FORM

(แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

7

KKU_SC E06 : PROPOSAL REPORT FORM

(แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

8

KKU_SC E07 : SUPERVISION REPORT FORM

(แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา)