สหกิจศึกษา

ใบสมัค

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 

เอกสารสหกิจศึกษาในประเทศ

ลำดับ

รายชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

แบบตอบรับนักศึกษาสำหรับหน่วยงานใหม่

 

2

ใบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ

 

 

 

3

KKU SC-T000 ใบสมัคร

 

4

KKU SC-T001 ใบยินยอมจากผู้ปกครอง

 

 

5

KKU SC-T002 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

 

6

KKU SC-T003 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

7

KKU SC-T004 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

 

 

8

KKU SC-T005 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

9

KKU SC-T006 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Proposal)

 

 

10

KKU SC-T007 แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

 

11

KKU SC-T008 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

 

12

KKU SC-T009 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา

 

 

13

KKU SC-T010 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

 

14

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

 

 

 

 เอกสารสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ลำดับ

ดาวน์โหลด

1

KKU_SC E00

(คำร้องขอให้ออกหนังสือติดต่อสถานประกอบการสหกิจศึกษานานาชาติ )

2

KKU_SC E01 : PARENT CONSENT FORM

(ใบยินยอมจากผู้ปกครอง )

3

KKU_SC E02 : STUDENT REPORT FORM

(แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา)

4

KKU_SC E03 : TEMPORARY ACCOMODATION INFORMATION FORM

(แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

5

KKU_SC E04 : JOB POSITION AND JOB DESCRIPTION FORM

(แบบแจ้งรายละเอียดงานและตำแหน่งงาน)

6

KKU_SC E05 : DETAILED OPERATIONAL PLAN FORM

(แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

7

KKU_SC E06 : PROPOSAL REPORT FORM

(แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

8

KKU_SC E07 : SUPERVISION REPORT FORM

(แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา)

9

KKU_SC E08 : STUDENT PERFORMANCE EVALUATION FORM

(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา)

10

KKU_SC E09 : REPORT EVALUATION FORM

(แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา)

11

KKU_SC E10 : REPORT CONFIRMATION FORM

(แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา)