สหกิจศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 

1.    นักศึกษาทำการยื่นแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาที่สาขาวิชาที่ตนเองสังกัด พร้อมกับระบุรายละเอียดสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

2.    เมื่อนักศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจากสาขาวิชาให้สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ นักศึกษาจะต้องทำการยื่นเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา และระบุข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจสมัคร พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการดังกล่าว (ในขั้นตอนนี้สถานประกอบการที่นักศึกษาสมัครอาจเป็นคนละแห่งกับที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติได้)

 

3.    นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทั้งในประเด็นของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการไปพักอาศัยยังต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

 

4.    ในระหว่างรอผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ นักศึกษาไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือสมัครสถานประกอบการอื่นควบคู่ได้ หากนักศึกษากระทำการดังกล่าว จะถือว่าเป็นความผิด ซึ่งสาขาวิชาสามารถทำการยกเลิกการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ หรือ หักคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม