สหกิจศึกษา

คณะกรรมการสหกิจ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

 

สาขาที่สังกัด

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิลดา         อินทรโสธรฉันท์

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา)

ประธานกรรมการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  เกษแก้ว

กรรมการ

ชีวเคมี

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  หวังสมนึก

กรรมการ

ชีววิทยา

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์

กรรมการ

เคมี

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  ลอยหา

กรรมการ

เคมี

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์  ภักดี

กรรมการ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7

นางสาวเยาวพา  ตรีกมล

กรรมการ

ฟิสิกส์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  ศรีโสดาพล

กรรมการ

สถิติ

9

นายธิปไตย  พงษ์ศาสตร์

กรรมการ

สถิติ

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยะดา  มงคลธนารักษ์

กรรมการ

จุลชีวิทยา

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมณฑา  เกษมวิลาศ

กรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณกร  วัฒนกิจ

กรรมการ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตสุธา  สุ่มเล็ก

กรรมการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์

กรรมการ

คณิตศาสตร์

15

นางสาวชลณภัทร  ทัศนพงษ์

กรรมการ

งานบริการวิชาการและวิจัย

16

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

17

นางสาวจิราพัชร  แสนแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา