สหกิจศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสหกิจ

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงาน การแก้ปัญหา การมีความคิดริเริ่ม การสื่อสารและการเป็นผู้นำรวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ที่ทันสมัย  ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด