สหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่ถานประกอบการจะได้รับ

 

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา

2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ

3. มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตลอดทั้งปี

4. พนักงานประจำมีเวลาที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญมากขึ้น

5. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน

6.   ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี