สหกิจศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ดับ

กิกิจกรรมสหกิจศึกษา

ผู้ดำเนินการ

สถานที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1

ยื่นเอกสารตรวจสอบจบ ใบตรวจสอบคุณสมบัติ และแนบรายละเอียดบริษัทพร้อมตำแหน่งงาน

นักศึกษาส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา

ภาควิชา

1. เอกสารตรวจสอบจบ 
2. รายละเอียดบริษัทและตำแหน่งงาน 
3. ใบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ

กรณีที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ หากต้องการไปสหกิจศึกษา คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา

ภาควิชา/คณะ

   

3

ยื่นเอกสารใบสมัคร ใบยินยอมจากผู้ปกครอง และรายชื่อบริษัทพร้อมระบุตำแหน่ง รายละเอียดงานที่จะไปทำ

นักศึกษาส่งภาควิชา

ภาควิชา/คณะ

ใบสมัคร KKU SC-T000 
ใบยินยอมจากผู้ปกครอง KKU SC-T001 

 

4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ภาควิชา/คณะ

ภาควิชา/คณะ

   

5

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ

อาจารย์ประจำวิชาสหกิจศึกษา/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา/นักศึกษา

ภาควิชา/คณะ

 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน

6

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและดำเนินการโครงการ ณ สถานประกอบการ

อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา/พนักงานที่ปรึกษา

สถานประกอบการ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

ต้องทำการบันทึกทุกวันตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์

7

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

นักศึกษารายงานตัวที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

KKU SC-T002 
 

ส่งกลับภายใน 2 สัปดาห์

8

ส่งรายละเอียดที่พัก

นักศึกษาส่งคณะ/ภาควิชา

 

KKU SC-T003 
 

ส่งกลับภายใน 2 สัปดาห์

9

ตำแหน่งงาน และรายชื่อพนักงานที่ปรึกษา

นักศึกษาส่งคณะ/ภาควิชา

 

KKU SC-T004 
 

ส่งกลับภายใน 2 สัปดาห์

10

ส่งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา

นักศึกษาส่งคณะ/ภาควิชา

 

KKU SC-T005 
 

ส่งกลับภายใน 2 สัปดาห์

11

ส่ง proposal ที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา

นักศึกษาส่งคณะ/ภาควิชา

 

KKU SC-T006 
 

ปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์

12

นิเทศงานสหกิจศึกษา (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
12.1 ครั้งที่ 1

12.2 ครั้งที่ 2

อาจารย์นิเทศ/ นักศึกษา / พนักงานที่ปรึกษา

สถานประกอบการ

หนังสือขอเข้านิเทศนักศึกษา 
KKU SC-T007 
 


ฝึกสหกิจครบ 1 เดือน

ฝึกสหกิจครบ 3 เดือน

13

นักศึกษาร่วมประชุมชี้แจงพร้อมขอรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษา / พนักงานที่ปรึกษา

สถานประกอบการ

KKU SC-T008 (ปิดผนึก) 

ก่อนวันสิ้นสุดการฝึกสหกิจ 2 สัปดาห์

14

นักศึกษารับแบบประเมินรายงาน

นักศึกษา/ พนักงานที่ปรึกษา

สถานประกอบการ

KKU SC-T009 (ปิดผนึก) 

ก่อนวันสิ้นสุดการฝึกสหกิจ 1 สัปดาห์

15

รายงานตัวกลับ/เข้ารับการสัมภาษณ์กับ อ.ที่ปรึกษา

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/ภาควิชา

ภาควิชา

KKU SC-T010 (แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
 

ภายใน 1 สัปดาห์หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจ

16

สอบ-นำเสนอผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษา/พนักงานที่ปรึกษา(ถ้ามี)/อ.ที่ปรึกษา/กรรมการสอบสหกิจ

ภาควิชา

 

1-2 สัปดาห์หลังรายงานตัวกลับ

17

ส่งรายงานโครงงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

นักศึกษา

ภาควิชา

 

1 สัปดาห์หลังสอบ

18

พิจารณาผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษา

อ.ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ภาควิชา

 

ตามกำหนดการส่งเกรดของมหาวิทยาลัย

19

สัมมนาสหกิจศึกษา (เสนอผลงาน) (oral & poster presentation)

คณะ/นักศึกษา/พนักงานที่ปรึกษา(ถ้ามี)/อ.ที่ปรึกษาและผู้ที่สนใจ

คณะ

 

ตามกำหนดการของคณะ