สหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์

 

1.  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อเพิ่มเติมทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล การฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

3.  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต