ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562        

   ข้อมูลกลาง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1_เกณฑ์ข้อที่ 3   ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ (1ต่อ5)  การศึกษาอิสระ (1ต่อ15) ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ข้อ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์แยกตามภาควิชา   ตัวชี้วัดที่ภาควิชา/หลักสูตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเขียน ตัวชีี้วัดที่  3.1  การรับนักศึกษา ตัวชีี้วัดที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ตัวชีี้วัดที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ตัวชีี้วัดที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวชีี้วัดที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ ตัวชีี้วัดที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวชีี้วัดที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวชีี้วัดที่  5.3  การประเมินผู้เรียน สรุปรายการตัวชี้วัดที่ภาควิชาได้รับมอบหมาย    

+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น +คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น +หน่วยงาน QA ในประเทศ +หน่วยงาน QA ต่างประเทศ

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ   องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต   องค์ประกอบที่  2  การวิจัย   องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ   องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ     กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   องค์ประกอบที่  1  การกำกับมาตรฐาน   องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต   องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา   องค์ประกอบที่  4  อาจารย์   องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร  การเรียน  การสอน  การประเมินผู้เรียน   องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้