ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

ดาว์โหลดเอกสาร

  

ข้อมูลกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1_เกณฑ์ข้อที่ 3   ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ (1ต่อ5)  การศึกษาอิสระ (1ต่อ15)
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ข้อ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์แยกตามภาควิชา

 

ตัวชี้วัดที่ภาควิชา/หลักสูตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเขียน

ตัวชีี้วัดที่  3.1  การรับนักศึกษา
ตัวชีี้วัดที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวชีี้วัดที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวชีี้วัดที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวชีี้วัดที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวชีี้วัดที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวชีี้วัดที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีี้วัดที่  5.3  การประเมินผู้เรียน
สรุปรายการตัวชี้วัดที่ภาควิชาได้รับมอบหมาย