ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ

 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 
องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร

 
องค์ประกอบที่  1  การกำกับมาตรฐาน
 
องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต
 
องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา
 
องค์ประกอบที่  4  อาจารย์
 
องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร  การเรียน  การสอน  การประเมินผู้เรียน
 
องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้