ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562