ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

 

 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25

 

.

การตรวจประเมินตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร

 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  สรุปได้ดังนี้
       
 ให้ทุกหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 พร้อมแนบหลักฐานลงในแผ่น CD ส่งงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่องานนโยบายและแผนจักได้นำข้อมูลไปกรอกในระบบ CHE QA Online ต่อไป

 

  Cแจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.4 จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่ สกอ. กำหนด

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร   (แบบฟอร์มเปล่า)
1. แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี    

2. แบบฟอร์มระดับปริญญาโท   

3. แบบฟอร์มระดับปริญญาเอก

 แบบฟอร์มคำนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 
1. แบบฟอร์มคะแนนระดับปริญญาตรี    
2. แบบบฟอร์มคะแนนระดับปริญญาโท   
3. แบบฟแร์มคะแนนระดับปริญญาเอก

 ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร

-  แบบฟอร์มผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

 

-  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558