ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

                

  • ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี       
            

  • ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  • ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  • ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลจึงส่งเข้าอีเมลล์ประธานหลักสูตร)

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลจึงส่งเข้าอีเมลล์ประธานหลักสูตร)

  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
                     4.2.4 (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

   

                

 • ตัวชี้วัดที่ 4.3 คุณภาพอาจารย์    
                     แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร