ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการประกันคุณภาพ


นโยบายการประกันคุณภาพภายใน

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

            คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้

           - พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนา ศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน

           - นำข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์

           - จัดให้มีการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกภาควิชาและในส่วนของสำนักงานคณบดีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพIQA และ EdPEx

           -พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ

           -ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

  

  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          + การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

 

 คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           + การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 

 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           + การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด