สหกิจศึกษา

บุคลากร

นางศุภลักษณ์ ทองปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลเกี่ยวกับ
- ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอนคณะ
- วินัยนักศึกษา
- หนังสือรับรองความประพฤติ
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองทุน 50 ปี
- กำกับ ดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษา
 
นายวรพจน์ เหล็กดี
นักวิชาการศึกษา
ดูแลเกี่ยวกับ
- กำกับดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยคณะฯ
- ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
- การบันทึกหน่วยกิจกรรม
- ตรวจสอบหน่วยกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา