:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164590
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
155
1288
162329
1605
3920
164590

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 13:42

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งวดที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งวดที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรม งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้อง SC.8104, SC.8210 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร.ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ อ.ดร.สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และคุณเศกสิทธิ์ พรมพฤฒธา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน (บุคลากร 15 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 49 คน)   ภาพ: สุขทวี คลังตระกูล ข่าว: กิตติยา บับภาศรี

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. งานบริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่อง Gas Chromatograph (GC) ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร SC.07 (อบรมภาคทฤษฎี) และ ห้อง 1301-8 อาคาร SC.01 (อบรมภาคปฏิบัติ) โดยมีคุณณัฐญา ปัญญาโตนะ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้  

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมาจากหลายภาควิชา เช่น ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี และ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการนี้ ได้มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในการกำจัดสารเคมีในปีนี้ ได้มีบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน  สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อกำจัดและลดจำนวนสารเคมีที่ใช้แล้วให้มีจำนวนน้อยลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนของทั้งบุคลการและนักศึกษา   ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ ภาพ : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ / ศราวุฒิ พีระธรรม

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. งานบริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่อง Circular Dichroism (CD) ณ ห้อง 1301 อาคาร SC.01 โดยมีคุณสุภลักษณ์ ประสาร  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งมี มีอาจารย์และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม ประมาณ 40คน สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการทำวิจัย     ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

การอบรม “งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา”   กรอกใบสมัคร  กำหนดการ

   ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563  ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563