:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

191776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
85
626
190252
296
4190
191776

Your IP: 54.227.97.219
2021-12-03 17:05

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการ "แคมป์นักวิจัยดาวรุ่งพุ่งแรง" ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี ชั้น 2 อาคาร SC.01 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานภายในงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์และนักวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งสิ้น ประมาณ 40 คน  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นงานวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ชี้แจงนโยบายการผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับทุนวิจัย และพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย     ภาพ : สุขทวี คลังตระกูล ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตีโจทย์วิจัยจากนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” โดยมี รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นเป็นวิทยากรในการบรรยาย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นการบรรยายแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีผู้ร่วมฟัง ประมาณ 40 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับด้านการวิจัย ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน         ภาพ : จิราภรณ์ พิมพ์ภูมีข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์        

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปีนี้ สามารถรวบรวมสารเคมีใช้แล้วได้กว่า 5,431 กิโลกรัม และจะได้มีการส่งไปกำจัด ด้วยกระบวนการตามมาตรฐานการกำจัดสารเคมีในลำดับถัดไป    สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น     ภาพ / ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มีการรวบรวมและขนย้ายและกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว ตามโครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2563     ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน   สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น   ภาพ : ศราวุฒิ พีระธรรม ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

แบบฟอร์ม-MOU    แนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก  240820 1. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 2. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Eng Version  240820 3. แบบฟอร์ม-MOA-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 4. แบบฟอร์มMOA-ภาคเอกชน-Eng Version

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 – 16.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง "มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์” โดยผ่านแอพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานภายในงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมีที่ใช้แล้ว" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รจนา  บุระคำ และแนะนำการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 40 คน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น       ภาพ : รศ.ดร.รจนา บุระคํา / สุขทวี คลังตระกูล ข่าว : จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี / ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7" จัดโดยวิธีออนไลน์โดยผ่านระบบแอพพลิเคชัน Zoom โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นผู้เปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทรประโคน รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เป็นผู้กลาวรายงาย     ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาย่อย คือ  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  และสาขาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอในแบบบรรยาย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น จำนวน 48 ผลงาน” นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างมีสติกับชีวิต New Normal”    สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา รวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น              ภาพ : รศ.ดร.รจนา บุระคำ / สุขทวี คลังตระกูล ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์    

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ