:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
155
1281
162329
1598
3920
164583

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 13:30

ตามไฟล์ที่แนบมา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มีการรวบรวมและขนย้ายและกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว ตามโครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2559   ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน   สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น     ภาพ / ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   เป็นประธานเปิดกิจกรรม   และ มี อ.ดร.อุทุมพร โดมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน     ซึ่งภายในงาน มีนักเรียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กิจกรรมแบตเตอรี่จากผัก-ผลไม้ และสิ่งของใกล้ตัว 2) กิจกรรมแสงแสนกล ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาจะได้ประดิษฐ์กล้องรูเข็มด้วยตนเอง 3) กิจกรรมการประดิษฐ์ Electroscope ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต และ 4) กิจกรรม Egg Drop Competition ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี 2554 โดยเป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโครงการเป็นเครื่องมือ จึงได้ทรงดำริให้จัดโครงการนำร่องในประเทศไทยโดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจุดประกายให้เกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบ ๆตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อสนองพระดำริของพระองค์ท่าน และเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์          

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมให้แก่นักเรียนที่เข้าค่ายและพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง 3201 อาคาร SC.03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน     สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในค่าย 1 นั้น จะได้เข้าอบรมในค่าย 2 ในลำดับถัดไป   ภาพ : ศราวุฒิ พีระธรรม ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  (ค่ายที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 ของ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ  ห้องบรรยาย 3201 อาคาร SC.03 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานภายในงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบสำหรับการเข้าค่ายฯ โดย อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นักศึกษาพี่เลี้ยงค่าย เป็นต้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย ฯ มี ดังนี้ 1. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมั่นใจ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้มากขึ้น 2. เพื่อขยายจำนวนนักเรียนให้ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์ และอาจารย์คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเทียบสากล 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 5. เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่สามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นจริง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศในอนาคต     ภาพ / ข่าว ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มีการรวบรวมและขนย้ายและกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว ตามโครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2559   ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน   สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น       ภาพ / ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์