กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ Honors/Awards

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สายผู้สอน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2554