กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ News

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 232/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำหรับสายสนับสนุน (OD)https://drive.google.com/open?id=0B3M6T9HiI-R-SHpwYlU5QzdEQUU

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2558  by admin |  6 ต.ค. 2558 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม       พิธีมอบรางวัลคนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558   by admin |  6 ต.ค. 2558 พิธีมอบรางวัล คนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 อ่านเพิ่มเติม         โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน (OD)  by admin |  6 ต.ค. 2558  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน อ่านเพิ่มเติม         โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (OD)  by admin |  6 ต.ค. 2558  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน อ่านเพิ่มเติม  

ขอแนะนำบุคลากรใหม่   by admin |  19 ก.พ. 2558 ขอแนะนำบุคลากรใหม่ อ่านเพิ่มเติม          by admin |  5 ก.พ. 2558 ขอแนะนำบุคลากรใหม่ อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  by admin |  5 ก.พ. 2558 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม  

  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) อ่านเพิ่มเติม   ราชกิจจานุเบกษา/ประกาศ/หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558    อ่านเพิ่มเติม     ระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ อ่านเพิ่มเติม