กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติบุคลากร

สรุปจำนวนบุคลากร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูล  ณ  28  เมษายน  2564

ประเภทบุคลากร

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

27

พนักงานมหาวิทยาลัย

295

ลูกจ้างประจำ

3

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

34

รวม

359

 

สรุปจำนวน  คณาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูล  ณ  28  เมษายน  2564

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

อาจารย์

58

ผศ.

106

รศ.

52

ศ.

6

นักวิจัยอาวุโส มข.

3

เมธีวิจัยอาวุโส มข.

2