กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ.2558

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

อ่านเพิ่มเติม

 

ราชกิจจานุเบกษา/ประกาศ/หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

 

 
 

ระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ

อ่านเพิ่มเติม