กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

¤  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523

    แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554    อ่านเพิ่มเติม

 

¤  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544    อ่านเพิ่มเติม

 

¤  ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราขการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542    อ่านเพิ่มเติม

 

¤  แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   Download

 

¤  หนังสือเวียน การให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป    อ่านเพิ่มเติม

 

¤  เกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5-2532    อ่านเพิ่มเติม

 

 *** การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ  ก่อนส่งมหาวิทยาลัย  ***