กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สัญญาจ้าง / ข้อกำหนดการจ้าง

สัญญาจ้าง / ข้อกำหนดการจ้าง

         »  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2555) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  อ่านเพิ่มเติม 

         »  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  ตำแหน่งวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download

          »  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download

         »   ข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งวิชาการ  Download

         »   ข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  Download

         »   สัญญาค้ำประกัน  Download

 

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

  1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร

  2. สัญญาจ้าง ประเภทวิชาการ

  3. สัญญาจ้าง ประเภทสนับสนุน

  4. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

  5. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

  6. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการและวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ