กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการสำหรับบุคลากร

สวัสดิการสำหรับบุคลากร

∇  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

∇  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

   ◊  ประกาศ 2820/2561 หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร  อ่านเพิ่มเติม

∇  ใบคำขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก.

∇  แบบฟอร์มเข้าที่พัก

∇  แบบฟอร์มคืนบ้านพัก

∇  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข.  อ่านเพิ่มเติม

   ◊  ใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

∇  สิทธิการลาของบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  อ่านเพิ่มเติม

∇  กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน   อ่านเพิ่มเติม

   ◊  แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

∇  การขอรับเงินช่วงจะเกษียณ/หลังเกษียณ  อ่านเพิ่มเติม

∇  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข.