กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

การขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ต่างประเทศ

แบบบันทึกข้อความรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

รายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

- โครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท1

เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

สัญญาอนุญาตให้ พนง.ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

แบบตรวจสอบเอกสารแนบ ขออนุมัติไปฝึกอบรมวิจัย ณ ต่างประเทศ

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษา อบรม วิจัยภายในประเทศ

- สัญญาอนุญาต--สัญญาค้ำประกัน ในประเทศ (ฉบับใหม่ล่าสุด--พนักงานฯ ใช้ข้าราชการโดยอนุโลม)

- แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

- แบบตรวจสอบเอกสารแนบ

 

ระเบียบ

- หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การลาศึกษา อบรม วิจัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศ กบม. ฉบับที่ 2-53  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ พนง.ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน

- การบริหารงานบุคคล_กรณีไม่มีระเบียบ พนง.มข. ให้ใช้ระเบียบข้าราชการโดยอนุโลม