กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ Uncategorised

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // โทร.44511 นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // โทร.42955

การสรรหาคณบดี   •   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 •   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 •   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552   การสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ •   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2549 •   ประกาศ 86-2558 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์   การสรรหาหัวหน้าภาควิชา •   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาค พ.ศ.2550 •   ประกาศ 41-2561 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา    

การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ¤  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523     แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554    อ่านเพิ่มเติม   ¤  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544    อ่านเพิ่มเติม   ¤  ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราขการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542    อ่านเพิ่มเติม   ¤  แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   Download   ¤  หนังสือเวียน การให้อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการต่อไป    อ่านเพิ่มเติม   ¤  เกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5-2532    อ่านเพิ่มเติม    *** การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ  ก่อนส่งมหาวิทยาลัย  ***